De missie Van Ten Weyngaert

Ten Weyngaert, een Open Huis in Vorst

Ten Weyngaert is een Open Huis  voor alle inwoners van Vorst. Samen met hen willen we bruggen bouwen tussen en met verenigingen, wijkinitiatieven en bewoners. Mensen samen brengen en hen aanzetten tot ontmoeting en een sociaal cultureel engagement voor de wijk, en Vorst is een essentiële doelstelling.

Deze doelstelling willen we verwezenlijken doorheen de missies van het gemeenschapscentrum.

Een concrete invulling vind je in het Cultuurbeleidsplan Vorst 2014/2019 dat je hier in bijlage kan lezen

COMMUNICATIE, INFORMATIE EN DIENSTVERLENING

Efficiënt en klantvriendelijk onthaal voor iedereen is een prioritaire zorg. Mensen, verenigingen en instellingen wegwijs maken, informeren of doorverwijzen naar diverse overheden of bevoegde instanties is een aandachtspunt. In dit centrum kunnen mensen elkaar ontmoeten en deelnemen aan een brede waaier van ontspanningsmogelijkheden. Bovendien bouwen we sociale netwerken uit met als doel verenigingen en burgers te steunen in hun culturele en sociale ambities.

EDUCATIE EN PERMANENTE VORMING

Vorming en educatie zijn een wezenlijk bestanddeel van het sociaal-cultureel werk. Ze lopen doorheen alle werkterreinen van het gemeenschapscentrum en richten zich hierbij naar alle leeftijden. We kiezen voor een kinderprogramma dat niet of nauwelijks aan bod komt binnen een schoolse context of vereniging. Volwassenen bieden we een educatief pakket dat past binnen een Brusselse context. Dit aanbod genereert een dubbel doel: het verwerven en bevorderen van kennis enerzijds en het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die nuttig zijn binnen het persoonlijk leven van de deelnemers anderzijds.

CULTURELE PARTICIPATIE, ANIMATIE EN SPREIDING

"Cultuur is openbaar en intiem. Cultuur leeft op verborgen, eenzame plekken maar evenzeer in reusachtige, overvolle zalen. Duizenden mensen verdienen er dagelijks hun boterham mee. Nog veel meer mensen trekken er na hun werkuren lering en vermaak uit. Cultuur kan hoog zijn en laag, volks en aristocratisch. En nooit staat ze stil." Beleidsbrief Cultuur 2002, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel.

Cultuur is geen statisch gegeven. Integendeel: het maakt deel uit van voortdurend wijzigende processen die zich afspelen op zeer uiteenlopende vlakken. Cultuur is verbonden met de diverse maatschappelijke, filosofische, sociale en economische factoren die onze samenleving vorm geven. Het centrum stimuleert actieve deelname aan culturele en artistieke evenementen. In onze werking (film, concert, theater, culturele evenementen) is samenwerking met verschillende culturele partners of verenigingen essentieel.

GEMEENSCHAPSVORMING

In sociale projecten gaat onze aandacht vooral uit naar maatschappelijke kwetsbaarheid. Omdat deze materie dikwijls deskundigheid vereist, kiezen we resoluut voor samenwerking met gespecialiseerde organisaties. In overleg zoeken wij een perspectief dat tegemoet komt aan de noden, verwachtingen en verzuchtingen van de lokale gemeenschap. Tegelijk verdedigen wij hun belangen, zowel van de Nederlandstalige inwoners, onze prioritaire doelgroep als van de lokale bevolking in zijn geheel. Gezamenlijk werken wij aan de leefkwaliteit van de stad, de gemeente, de wijken.

Bijlagen: 
AttachmentSize
PDF icon CBP_2014_2019.pdf429.47 KB
PDF icon cultuurbeleidsplan Vorst 2020.pdf429.47 KB