Presentatie & Missie

Ten Weyngaert is het Nederlandstalig gemeenschapscentrum van Vorst  en maakt samen met 21 andere Nederlandstalige gemeenschapscentra in Brussel deel uit van N22. 

(http://www.n22.brussels). 

In Ten Weyngaert zijn de Nederlandstaligen en de Nederlandstalige verenigingen kind aan huis. Tegelijkertijd vormt het gemeenschapscentrum de ruimte waarin Nederlandstaligen in alle openheid andere (taal)gemeenschappen ontmoeten en er mee samenwerken. 

Ten Weyngaert wil de leefkwaliteit van de stad bevorderen en neemt de  maatschappelijke diversiteit als uitgangspunt.  Ze ijvert voor een duurzame samenleving en stimuleert de participatie van bewoners in de gemeente en de gebruikers van het gemeenschapcentrum. Ze ondersteunt hiervoor gemeenschapsvormende projecten en dynamieken van bewoners.  

In de ontwikkeling van het culturele aanbod voor kinderen en volwassenen  staan ontmoeting, zelfontplooiing en  ontwikkeling van sociaal-culturele competenties centraal. 

presentantie Ten Weyngaert

Onze opdrachten

TEN WEYNGAERT, EEN OPEN HUIS IN VORST

Ten Weyngaert is een Open Huis voor alle inwoners van Vorst. Samen met hen willen we bruggen bouwen tussen en met verenigingen, wijkinitiatieven en bewoners. Mensen samen brengen en hen aanzetten tot ontmoeting en een sociaal cultureel engagement voor de wijk, en Vorst is een essentiële doelstelling.

Deze doelstelling willen we verwezenlijken doorheen de missies van het gemeenschapscentrum.

 

 • COMMUNICATIE, INFORMATIE EN DIENSTVERLENING

Efficiënt en klantvriendelijk onthaal voor iedereen is een prioritaire zorg. Mensen, verenigingen en instellingen wegwijs maken, informeren of doorverwijzen naar diverse overheden of bevoegde instanties is een aandachtspunt. In dit centrum kunnen mensen elkaar ontmoeten en deelnemen aan een brede waaier van ontspanningsmogelijkheden. Bovendien bouwen we sociale netwerken uit met als doel verenigingen en burgers te steunen in hun culturele en sociale ambities.

 

 • EDUCATIE EN PERMANENTE VORMING

Vorming en educatie zijn een wezenlijk bestanddeel van het sociaal-cultureel werk. Ze lopen doorheen alle werkterreinen van het gemeenschapscentrum en richten zich hierbij naar alle leeftijden. We kiezen voor een kinderprogramma dat niet of nauwelijks aan bod komt binnen een schoolse context of vereniging. Volwassenen bieden we een educatief pakket dat past binnen een Brusselse context. Dit aanbod genereert een dubbel doel: het verwerven en bevorderen van kennis enerzijds en het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die nuttig zijn binnen het persoonlijk leven van de deelnemers anderzijds.

 

 • CULTURELE PARTICIPATIE, ANIMATIE EN SPREIDING

"Cultuur is openbaar en intiem. Cultuur leeft op verborgen, eenzame plekken maar evenzeer in reusachtige, overvolle zalen. Duizenden mensen verdienen er dagelijks hun boterham mee. Nog veel meer mensen trekken er na hun werkuren lering en vermaak uit. Cultuur kan hoog zijn en laag, volks en aristocratisch. En nooit staat ze stil." Beleidsbrief Cultuur 2002, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel.

Cultuur is geen statisch gegeven. Integendeel: het maakt deel uit van voortdurend wijzigende processen die zich afspelen op zeer uiteenlopende vlakken. Cultuur is verbonden met de diverse maatschappelijke, filosofische, sociale en economische factoren die onze samenleving vorm geven. Het centrum stimuleert actieve deelname aan culturele en artistieke evenementen. In onze werking (film, concert, theater, culturele evenementen) is samenwerking met verschillende culturele partners of verenigingen essentieel.

 

 • GEMEENSCHAPSVORMING

In sociale projecten gaat onze aandacht vooral uit naar maatschappelijke kwetsbaarheid. Omdat deze materie dikwijls deskundigheid vereist, kiezen we resoluut voor samenwerking met gespecialiseerde organisaties. In overleg zoeken wij een perspectief dat tegemoet komt aan de noden, verwachtingen en verzuchtingen van de lokale gemeenschap. Tegelijk verdedigen wij hun belangen, zowel van de Nederlandstalige inwoners, onze prioritaire doelgroep als van de lokale bevolking in zijn geheel. Gezamenlijk werken wij aan de leefkwaliteit van de stad, de gemeente, de wijken.

 

Onze doelstellingen

 • OPEN  

Ten Weyngaert is een open centrum. Wie passeert of wie ons leest[1], heeft goesting om binnen te lopen en wie binnenloopt, voelt zich welkom. Mensen merken heel gemakkelijk dat we een gemeenschapscentrum zijn, voor wie we er zijn en wat er te doen is.  

 

 • PROGRESSIEF  

Ten Weyngaert durft nieuwe dingen proberen, we streven naar originaliteit. We willen ons publiek, onze bezoekers en onze lezers geregeld verrassen. Daarom is er in Ten Weyngaert plaats, in ruimte en in tijd, voor experimenten van onszelf en van anderen. Uit onze experimenten groeien ook in andere organisaties en op andere plaatsen vernieuwende initiatieven. 

 

 • DIVERS  

Iedereen komt bij ons en op onze activiteiten wel eens over de vloer: vrouwen, mannen en anderen, heel rijke mensen en mensen die helemaal niet rijk zijn, sporttalenten en kunstenaars en boekhouders en huisvrouwen, uitbaters van restaurants uit de buurt, mama’s en papa’s, lonely of happy singles, 50+, 70+, jongeren en kinderen, Brusselaars met Marokkaanse origine, nieuwe Brusselaars uit Vlaanderen en Irak, Mensen uit de Sint-Antoniuswijk, Hoogte 100, van op het Sint-Denijsplein, uit Elsene en Molenbeek. De gebruikers van ons centrum zijn een weerspiegeling van de bewoners van Vorst en omstreken. Ze komen, want ons aanbod sluit aan bij wat hen interesseert of bij wat zij kunnen gebruiken en dat weten ze.  

 

 • GEMEENSCHAPSVORMEND  

We hebben een sociaal doel, onze culturele, sportieve en andere activiteiten moeten mensen bij elkaar kunnen brengen. Ten Weyngaert gaat actief op zoek naar partnerorganisaties waartussen we nieuwe bruggen kunnen creëren. Mensen leren mensen kennen in Ten Weyngaert. Uit die – soms ongewone, vaak onverwachte – ontmoetingen groeien nieuwe vriendschappen, nieuwe groepen die op hun beurt opnieuw anderen proberen te betrekken.  

 

 • SPORTIEF  

Sportclubs en sportieve Vorstenaars kiezen voor Ten Weyngaert om te sporten of om sportactiviteiten te organiseren. Ze voelen zich er welkom en weten dat ons centrum sport een belangrijke plaats geeft IN zijn werking. Mensen komen niet gewoon sporten, ze komen sporten in Ten Weyngaert en worden zo gebruiker en bezoeker van het centrum. Voor organisaties is Ten Weyngaert niet alleen een locatie, maar een waardevolle partner. De samenwerking geeft een extra dimensie het sportaanbod en zorgt voor een brug tussen het sportaanbod en andere elementen uit de werking van Ten Weyngaert.  

 

 • MUZISCH

De kunsten, cultuur en creatie zijn thuis bij Ten Weyngaert. In de schoot van ons centrum ontstaan verrassende verbindingen tussen kunstenaars en kunsten en liefhebbers, luisteraars, kijkers en belevers. Die verbindingen zorgen voor nieuwe dimensies die zuurstof en vrijheid geven en die wat we dachten te weten opentrekken. [1] Het gaat zowel over mensen die onze eigen folders, website, affiches, nota’s of ons eigen maandblad lezen als over mensen die over ons lezen op uitinbrussel.be, in partnerpublicaties of in de pers. Het gaat over mensen die ons doelbewust lezen, maar ook over mensen die toevallig een berichtje over ons tegenkomen.  

 

 • MAATSCHAPPIJ-GISTEND 

Ten Weyngaert is een plek van ontmoeting en uitwisseling voor burgerinitiatieven die hun - nabije of minder nabije - omgeving willen verbeteren. Ideeën ontstaan, broeien en gisten er. Nieuwe burgerinitiatieven zien er het licht. Het centrum is meer dan een uitvalsbasis, de initiatieven werken samen met Ten Weyngaert. Ze voelen zich verbonden met onze andere bezoekers, door die wisselwerking ontstaan er nieuwe impulsen.  

 

 • VERSTERKER VAN LOKAAL TALENT 

In Ten Weyngaert ontdekken Vorstenaars nieuwe talenten en kunnen anderen hun talenten ontplooien. Ze vinden daarvoor de vrijheid en de inspiratie in ons centrum. Daar zetten we op in met onze mix van projectwerk, vorming, cursussen en ontmoeting. We prikkelen mensen om te proeven en om aan de slag te gaan en we geven hen een platform om dat ook daadwerkelijk te doen.